EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, HARASZTIFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, NAGYKÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, NEMESREMPEHOLLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, RÁDÓCKÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS EGYHÁZASRÁDÓC, NEMESREMPEHOLLÓS, RÁDÓCKÖLKED, NAGYKÖLKED ÉS HARASZTIFALU KÖZSÉGEKBEN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

88 890 221 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 90 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.1-15-2016-00017

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.12.01.

A projekt tartalma

A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését. A projektre vonatkozó Felhívás szerint a cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű-szolgáltatók, valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint az NFP együttműködésével kerül megvalósításra.

Az Európai Bizottság C(2015) 948 számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 2. prioritási tengelye a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését célozza, annak 1. célkitűzése pedig az „Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával”.

Cél, hogy a településen élőknek a megfelelő, emberi egészséget, és életminőséget nem veszélyeztető ivóvíz jusson. Az ellátottság nagyfokú, elmondható, hogy a lakosság több mint 99%-a részesül vezetékes ivóvíz ellátásban. A kutakból kitermelt vizekben a vízkémiai vizsgálatok a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértéknél magasabb arzén, vas - és mangán tartalmat mutattak ki. A kútvizek arzéntartalma káros az egészségre, vas-és mangán tartalom jelentős része pedig csapadék formájában kiválik és lerakódik a vízhálózat csővezetékeinek falán. A vezetékekben történő erőteljesebb vízáramlás a leülepedett csapadékot felkavarja, és a fogyasztókhoz érkező vizet zavarossá teheti. A vezetékek falára kirakódott vascsapadék a hálózati víz ún. „másodlagos" bakteriális elszennyeződését is előidézheti. A megfelelő vízminőség megőrzése érdekében szükséges a hálózatmosatás.

Nemesrempehollóson és a környező településeken nincs megfelelő felszín alatti egyéb vízbázis, a kutak által feltárt rétegeken kívül nem ismert alternatív vízadó, ill. nincs a közelben olyan jó minőségű vízbázis, vagy vízellátó rendszer, amely sokkal gazdaságosabban kezelhető és átvezethető a rendszerbe. Az önkormányzatok mielőbb meg kívánják oldani a vízkezelést, hogy megfelelő minőségű vízszolgáltatást tudjanak biztosítani a lakosság és egyéb felhasználók számára.

Kapcsolat

Egyházasrádóc Község Önkormányzata
9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos u. 91.
+36 94 528-017
[email protected]

aRajztábla 1icon